Pressmeddelanden och skrivelser till olika myndigheter 2002


 • 2002-11-04 - Angående: näringsinnehållet i vår mat

 • 2002-10-23 - Angående: MINSKA MILJARDRULLNINGEN INOM SJUKVÅRDEN - genom satsning på friskvårdsinspirerad hälso- och sjukvård samt egenvård.

 • 2002-10-23 - Angående: ÖVERVIKT HOS BARN - HÄLSORÖRELSEN HAR RECEPTET

 • 2002-10-17 - Angående: naturmedlet Glukosamin som blir läkemedlet Artrox

 • 2002-02-06 - Angående Genteknik – en fara för människor och djur

 • 2002-04-18 - Angående reumatism – preventiva åtgärder och forskning

 • Angående: Hälsorörelsen samlad till förbundsmöte i Stockholm den 13 och 14 april 2002

 • 2002-03-26 - Angående sjukskrivningar 25 miljarder, läkemedel + biverkningar 2x25 miljarder, sjukvård förtidspensioneringar mer än 100 miljarder

 • 2002-02-06 - Arbetet med giftrester och tillsatser i våra livsmedel

 • 2002-02-05 - Gräns för nitrat i dricksvatten

 •    Angående: näringsinnehållet i vår mat

  Uttalande till Generaldirektör Bertil Norbelie, Livsmedelsverket

  Hälsorörelsen har i årtionden förordat mer frukt och grönt i maten och betonat vikten av att öka den vegetariska delen i kosthållet.
  Ett visst genomslag har skett under senare år bland annat bland ungdomar. Tyvärr har inte detta skett av hälsoskäl utan av etiska skäl. Det innebär att information avseende kosten är viktig särskilt till de unga - om man t.ex väljer att avstå från kött, vad tar man istället. Detta har vi under senare tid informerat om i skolor, på arbetsplatser och ute i kommunerna.

  Hälsorörelsen har lång erfarenhet och bred kunskap om hur utnyttjandet av frukt och grönt i maten på ett enkelt och gott sätt kan komplettera kosthållet. Dessa kunskaper är av avgörande betydelse, särskilt för unga konsumenter när de väljer att äta mer frukt och grönt. Detta i en situation där många unga känner frustration och oro både över hur djur och livsmedel behandlas innan maten kommer på tallriken - och därför prövar "grön mat" eller hoppar över maten vid skollunchen. För att skapa intresse och kunskap om mer frukt och grönt i måltiderna erfordras vår information grundad på mer än 60 års erfarenhet.

  Det är särskilt viktigt att kunskaperna ökar avseende utnyttjandet av rotfrukter, bönor och linser m.m. det saknas hos många unga och även hos föräldrar.

  Det behövs alltså alternativ och tips om hur rotfrukter, grönsaker, baljväxter och frukt skall ses som en naturlig del i maten även för de unga.

  Under vårt arbete med dessa frågor har vi under senare tid oroats av vissa rapporter bland annat om att näringsinnehållet reducerats i vår mat eventuellt förorsakad av miljöförändringar, konstgödsel eller behandling "från jord till bord".

  Bland annat redovisades nyligen följande i pressen:
  Dramatisk minskning av näringsinnehållet i maten
  Tyska forskningsresultat från Schwarzwald Sanatorium i Obertal har konstaterat att matens innehåll av vitaminer och mineraler i frukt och grönsaker har minskat mycket mellan 1985 och 1996. (Källa: Foodwire)
 • I broccoli har innehållet av kalcium minskat med 68 procent, B-vitaminen folsyra med 52 procent och magnesium med 35 procent.
 • I spenat har magnesiuminnehållet sjunkit med 68 procent, vitamin B6 med 59 procent och vitamin C med 58 procent.
 • I bananer har innehållet av kalcium minskat med 12 procent, folsyra med 84 procent, magnesium med 13 procent och vitamin B6 med 92 procent.
 • I jordgubbar fann man 14 procent lägre halt kalcium och 67 procent mindre vitamin C.
 • Äpplen innehöll 80 procent mindre vitamin C, men ti gengäld en ökning av kalcium- och magnesiuminnehållet med 12 och 20 procent respektive.

  Om detta stämmer betyder det att vi måste vi äta bland annat fem gånger så många äpplen, sju ggr så många bananer och tre ggr så mycket broccoli och spenat, osv bara för att kompensera tio års kvalitetsförsämring.
  3-500 gr frukt och grönt per dag verkar om detta stämmer vara för låg rekommendation.

  Mot bakgrund av ovan framförda anhåller undertecknade organisationer om svar på följande frågor:
  1. Har Livsmedelsverket forskat på vitaminförluster enligt ovan?

  2. Hur bedömer Livsmedelsverket den refererade forskningen från Tyskland (finns eventuellt i USA också enligt uppgift)?

  3. Avser Livsmedelsverket att initiera forskning om så inte har skett avseende dessa frågor?

  Stockholm 2002-11-04

  HÄLSORÖRELSEN

  Riksförbundet Hälsofrämjandet och Svenska Vegetariska Föreningen

  Kurt Svedros

  Tillbaka upp...


 •    Angående: Minska miljardrullningen inom sjukvården - genom satsning på friskvårdsinspirerad hälso- och sjukvård samt egenvård.

  Uttalande till Sveriges Regering Göran Persson


  Hälsorörelsen varnade tidigt under 1980-talet för en kostnadsexplosion inom hälso- och sjukvården bland annat för mediciner, sjukskrivningar och sjukpensioneringar. Bara sjukfrånvaron ökar nu med 25 miljoner/dag. Hälsorörelsen företräder en livsstilsidé som både kan reducera sjukvårdskostnader och hjälpa många långtidssjukskrivna och förtidspensionärer att återkomma till arbetet eller till ett aktivt och friskare liv.

  Alla vet idag att allt fler människor drar på sig olika ”vällevnadssjukdomar” - förorsakade av fel livsstil, för lite rörelse - och i allt lägre åldrar. Det kan handla om övervikt, hjärt/kärlsjukdomar, diabetes och till och med cancer. En tredjedel av insjuknandet i dessa sjukdomar kan enligt experterna förklaras av felaktiga kostvanor.

  Regeringen måste satsa avsevärt mer på förebyggande hälsoinsatser. Det 11-punktsprogram (bilaga) som regeringen lagt fram för att komma tillrätta med ohälsan bör kompletteras med punkt 12 - Friskvård i ett helhetsperspektiv. (Se nedan)

  Nu diskuteras mycket om stressrelaterade sjukdomar, om utbrändhet och s.k. utmattningsdepression. Och lösningen? Förbättra arbetsmiljön, kortare arbetstid, bättre sjukskrivningsförmåner och mera sjukvård! Det är viktigt med goda arbetsmiljöer och arbetsförhållanden och där har det redan gjorts och görs fortlöpande en del förbättringar. Men trots allt tillbringar människorna i regel endast ca en tredjedel av sin tid på sina arbetsplatser.

  Det talas mycket om vad företagen, samhället och sjukvården skall göra men sällan om vad den enskilde kan göra själv för att förbättra sin hälsa och därmed även sin arbetsförmåga. Har man helt glömt vilken enorm och endast delvis utnyttjad hälsopotential friskvården och egenvården har i sammanhanget?

  Det är goda psykosociala förhållanden, en någorlunda jämn fördelning av välfärdsresurserna och framför allt den personliga livsstilen - kost-, motions-, rök- och dryckesvanorna, miljön och den allmänna utbildningsnivån som bestämmer ett lands generella hälsotillstånd. Sist men inte minst viktigt för folkhälsan är god egenvård vid många lättare ohälsotillstånd och även i initialskedet av många svårare sjukdomar som komplement till konventionell sjukvård.

  Hälsorörelsen har en del av receptet byggt på kunskap och erfarenhet. Enligt Hälsorörelsens uppfattning är det inte mängder av mediciner eller genmanipulation av gener som kommer tillrätta med våra vanligaste folksjukdomar. Nej - bättre kost- och rörelsevanor samt alkohol- och tobaksprevention är en viktig del i detta arbete. Låt folkrörelserna göra jobbet. Läkemedelsindustrin gör det inte. De tjänar ju pengar på våra sjukdomar.

  Punkt 12
  Att omgående involvera komplementär, preventiv medicin inom hälso- och sjukvården och att prioritera friskvårdsinspirerad hälso- och sjukvård inkluderande naturmedel, samt en kraftfull satsning på information om kostens, motionens och rörelsens stora betydelse för egenvården inom kommuner, landsting och företag, som en del i kampen både för bättre hälsa i arbetslivet och mot alkohol, tobak och droger.


  Stockholm 23oktober 2002

  HÄLSORÖRELSEN

  Riksförbundet Hälsofrämjandet och Svenska Vegetariska Föreningen

  Kurt Svedros

  Tillbaka upp...


     Angående: ÖVERVIKT HOS BARN - HÄLSORÖRELSEN HAR RECEPTET

  Uttalande till Sveriges Regering Göran Persson

  Var fjärde svensk tioåring är överviktig visar ett flertal studier, bl.a. en studie som genomförts bland barn i Norrtäljeområdet. Som en följd av detta ”kryper” diabetes, benskörhet och hjärtkärlsjukdomar allt längre ned i åldrarna. Överviktiga barn blir ofta även överviktiga när de blir vuxna.

  Hälsorörelsen (Riksförbundet Hälsofrämjandet och Svenska Vegetariska Föreningen) kräver satsning på förebyggande åtgärder redan från det att barnen är små. Mer rörelse och bättre matvanor bör grundläggas redan i småbarnsåldern och följas upp under hela skoltiden.

  Boken Vegetarisk barnmat för barn under två år är grunden för bättre kostvanor. I dessa åldrar är barnen mycket i rörelse. Det gäller att lägga grunden till goda matvanor som komplement till de naturliga rörelseaktiviteterna - krypa, resa sig upp, och börja gå o.s.v.

  Livsstilen bör alltså grundläggas under de första levnadsåren och sedan kontinuerligt följas upp och stöttas under tiden både på daghem, förskola och under hela skoltiden. Ämnet näringslära och rörelse bör på ett enkelt och positivt sätt läggas in på skolschemat 3-4 ggr / vecka redan från lågstadiet. Även genom föräldrainformation bör kunskaperna öka avseende dessa frågor.

  Med hänsyn till ovan sagda anhåller Hälsorörelsen om att vederbörande departement får i uppdrag att agera så
 • att frågor enligt ovan följs upp av berörda myndigheter.
 • att Hälsorörelsen ges ekonomisk möjlighet att aktivt verka inom detta område genom någon form av projektbidrag.
 • att ett pilotprojektbidrag på 250 000 kr ställs till Hälsorörelsens förfogande för att i första omgången nå ut till barnföräldrar och förskolepersonal med material och seminarier,inom den stora grupp som hör av sig till Hälsorörelsen i, första hand inom Stockholms län.

  Stockholm 23 oktober 2002

  HÄLSORÖRELSEN

  Riksförbundet Hälsofrämjandet och Svenska Vegetariska Föreningen

  Kurt Svedros

  Tillbaka upp...


 •    Angående naturmedlet Glukosamin som blir läkemedlet Artrox

  Uttalande till Regeringen Göran Persson

  Smärtlindrande kosttillskottet glukosamin blir läkemedel och kommer att säljas receptfritt på apoteket till hösten.

  I flera försöksstudier har glukosamin visat sig ge en bra lindring av ledbesvären redan efter några veckors användning.

  Det är ytterst anmärkningsvärt att notera att Läkemedelsverket nu helt plötsligt godkänt glukosaminprodukten Artrox från Pharmacia gjord på substansen glukosaminhydroklorid.

  Enligt Cochrane Library (som är refereegrupp som kritiskt granskar litteratur och sedan kommer med ett statement) konkluderas att:
 • Alla publicerade studier, utom en, är gjorda på sulfatet i doseringen 1500 mg sulfat motsvarande 1173 mg glukosamin. En studie är gjord på hydrokloriden, dosering okänd.
 • 13 studier jämfördes mot placebo och samtliga utom den som gjordes på hydrokloriden var signifikant bättre.
 • 4 studier på sulfatet jämförde effekterna mot NSAID och i två fall var effekten bättre och i rvå fall fick man samma effekt.
 • Studierna visar att glukosamin är både effektivt och säkert men en begränsning är att de var relativt korta och i huvudsak gjorda av Rotta Pharm (sulfatet).

  Efter Cochranerapportern publicerades den stora Lancetstudien där man för första gången visade på sulfatets långtidseffekt (3 år med dosen 1500 mg/dag). Det är den studien Pharmasia hänvisar till i sin pressrelease.

  Hur kan LV godkänna ett preparat med ett dåligt dokumenterat salt.

  Hur kan Regeringen acceptera att 100 000 tals konsumenter luras både på pengar och tillgänglighet av naturprodukter av god kvalitet för egenvård.

  Hälsorörelsen , som i årtionden verkat för ett utnyttjande av komplementära/preventiva insatser i folkhälsoarbetet inkluderande naturmedel och kosttillskott, vill än en gång ta upp frågan om Glukosaminet.
  Det finns många skäl att åter uppmärksamma denna fråga då läkemedelskostnaderna rusar iväg. Då fullföljer Läkemedelsverket sin idé att göra Glukosamin till läkemedel.. Detta är häpnadsväckande. Man vill alltså hindra människor från att ägna sig åt egenvård med hjälp av naturmedel och tack vare dessa egeninsatser spara både på läkemedelskostnaderna och på kostnader inom hälso- och sjukvården. Istället skall Glukosamin nu vara läkemedel och belasta läkemedelskostnaderna och de enskildas plånböcker.

  Enligt uppgift skall 60 tabletter av "dålig" kvalitet kosta 289 kr på Apotek mot ca 139 kr för 60 tabletter inom Hälsofackhandeln (en beprövad produkt av god kvalitet och verkningsfull utan biverkningar).

  Helt oacceptabelt är även förslaget om läkarbesök för recept vid köp av mer än 60 tabletter. Är inte vår sjukvård tillräckligt dyr och belastad redan? Detta är en klåfingrighet utan motstycke och styrker vårt tidigare ifrågasättande av Läkemedelsverkets kompetens att handlägga naturmedel och naturläkemedel.

  De 100 000 tals personer som fungerar och upplever en god livslust tack vare nuvarande Glukosamin, är vad vi upplever dagligen både upprörda och djupt oroliga för sin hälsa och för att få tillbaka värken och orörligheten.

  Detta är ett sabotage mot den svages och enskildes rätt till ett acceptabelt liv, det gäller reumatiker med fler.

  Hälsorörelsen kräver mot bakgrund av ovan sagda att Regeringen omgående föranstaltar om åtgärder och
 • sätter stopp för detta förmynderi, baserad på klåfingrighet grundad på okunskap om naturmedlens möjligheter.
 • sätter stopp för åtgärder som försvårar för 100 000 tals personer att behålla sin livslust och funktion i samhället - låt Hälsofackhandeln fortsätta sälja Glukosamin.
 • sätt stopp för slöseri med statens pengar genom att inte receptbelägga och kräva läkarbesök (vad kan en läkare om glukosamin) för att erhålla mer än 60 tabletter av Glukosamin för 289 kr och endast på apoteken.
 • sätt stopp för läkemedelsföretagens vinstbegär som drabbar både staten och den enskildes begränsade ekonomi.

  Glukosamin Apotek 289 kr för 60 tabletter.

  Glukosamin Hälsofackhandeln 139 kr för 60 tabletter.


  Stockholm 17 oktober 2002

  HÄLSORÖRELSEN

  Riksförbundet Hälsofrämjandet och Svenska Vegetariska Föreningen

  Kurt Svedros

  Tillbaka upp...


 •    Angående: Genteknik – en fara för människor och djur

  Uttalande till Regeringen och de politiska partierna

  Med förfäran har vi i media under senare tid tagit del av ett djurplågeri utan motstycke genom att man klonat fram olika djur och nu även funderar på att klona människor.

  Detta är inte bara etiskt oförsvarligt utan ett angrepp på hela livet och på djurens och människornas naturliga utveckling. Ja, hela vår framtid står på spel.

  Det har visat sig att dessa klonade djur har olika defekter och dör tidigt i olika sjukdomar.

  Nu är det människans tur att bli klonad enligt några s.k. experter. Detta måste politiker, myndigheter och alla klart tänkande människor reagera starkt emot!

  Kräv stopp internationellt för alla kloning av både djur och människor nu!

  Vi får eventuellt samma sjukdomsutveckling avseende växter. Där smyger man för närvarande fram olika odlingsförsök. Vem har den övergripande kontrollen? Vem kontrollerar forskningen? Vem informerar allmänheten?

  Sätt stopp och verka för ett moratorium avseende genmanipulerade, giftkrävande, växter inom jord- och skogsbruk samt inom trädgårdsnäringen – både i vårt land och internationellt!

  Stockholm 2002-07-12

  HÄLSORÖRELSEN

  Riksförbundet Hälsofrämjandet och Svenska Vegetariska Föreningen

  Kurt Svedros

  Tillbaka upp...


     Angående: Reumatism – preventiva åtgärder och forskning

  Till Socialminister Lars Engqvist

  Enligt Reumatikerförbundets beräkningar så är en million svenskar drabbade av olika reumatiska sjukdomar i vårt land. Trots forskning och information är kunskapen om dessa sjukdomar begränsade både hos allmänhet och läkare.

  Enligt WHO ingår ett åttiotal sjukdomssymptom i begreppet reumatiska sjukdomar. Två av de vanligaste är ledgångsreumatism (reumatoid artrit) och artros. Vid ledgångsreumatism förstörs lederna av en kronisk inflammation och vid artros nöts ledbrosket ner snabbare än det återuppbyggs i en eller flera leder. De bakomliggande faktorerna till dessa sjukdomssymptom är tydligen oklara då inte mycket kommit fram avseende de förebyggande - preventiva insatserna som skulle göra det möjligt att undvika sjukdomarna.

   

  Enligt Hälsorörelsens uppfattning och erfarenhet från bland annat hälsohemmet Tallmogården (som drevs av RHF under åren 1972-1992) så kan bland annat kosten och motionen ha en betydelse både för att hindra och att lindra dessa sjukdomstillstånd. Se bilaga ur ”Tallmogårdens väg till hälsa”.

   

  Dessutom har det visar sig att Glykosamin och ingefära för många reumatiker haft en lindrande effekt. De naturmedel som Läkemedelsverket mer eller mindre vill eliminera i det förebyggande hälsoarbetet.

  Egenvård som gett många, över 100 000 personer en bättre livskvalitet, mycket tack vare dessa naturmedel – försöker man tydligen från Läkemedelsverkets tjänstemäns sida avsevärt försvåra.

  Ja, rent av förhindra.

   

  Vid årskiftet 2001-2002 presenterades en forskningsrapport där bland annat sträng vegankost haft positiva effekter för reumatiker. Forskningen har skett på Karolinska sjukhuset med överläkare Ingiäld Hafström som ledare för studien. Chefsöverläkare Bo Ringertz och professor Lars Klareskog på Karolinska knöts också till projektet.

  Alf Spångberg har varit initiativtagare och arbetat tillsammans med ovan nämnda läkare. (se bilaga)

  Enligt gängse uppfattning och behandling är läkemedel och sjukgymnastik de åtgärder man sätter in vid diagnosen ledgångsreumatism och andra inflammatoriska och reumatiska symptom medan kosten sällan diskuteras.

   

  Enligt Reumatikerförbundet kostar de reumatiska sjukdomarna samhället 27 miljarder per år. Därtill kommer allt lidande och personliga kostnader för individen.

   

  Det verkar dessutom som att fler barn och ungdomar drabbas av dessa sjukdomar idag än tidigare. Detta ser Hälsorörelsen mycket allvarligt på., då ungdomarna med hela livet framför sig riskerar att ha ont, äta mediciner, inte kunna delta i de aktiviteter som andra barn och inte minst riskera invaliditet med sjukskrivningar och sjukpensioneringar i tidig ålder som följd av sjukdomen.

   

  På samma sätt som vi tidigare aktiverat frågan om forskning och insatser inom den friskvårdsinspirerande komplementära medicinen vill vi återigen understryka vikten av att rikta dessa insatser med kraft mot våra folksjukdomar. Måldiskussioner är nog bra men konkreta förslag och insatser har avgörande betydelse för folkhälsan.

   

  Mot bakgrund av ovan sagda anhåller Hälsorörelsen

   

  ·      att ”Enheten för Folkhälsa” involverar de frågor vi här lyft fram

        att en eller flera personer inom enheten får uppdrag att skaffa kunskap om och handlägga frågor enligt ovan.

  ·      att kontakter utvecklas mellan representanter på enheten, representanter från läkare inom den komplementära medicinen och representanter från Hälsorörelsen

  Stockholm 2002-04-18

  HÄLSORÖRELSEN

  Riksförbundet Hälsofrämjandet och Svenska Vegetariska Föreningen

  Kurt Svedros

  Tillbaka upp...


     Angående: Hälsorörelsen samlad till förbundsmöte i Stockholm den 13 och 14 april 2002

  Till Regeringen, politiska partier och myndigheter

  PRESSMEDDELANDE

  Dagsläget:
  Kostnader för det sjuka Sverige, läkemedel inklusive biverkningar 50 miljarder, förtidspensioneringar mer än 100 miljarder (statens kostnad - lika mycket som för hela sjukvården), sjukskrivningar närmar sig 40 miljarder, ökar med 25 miljoner/dag.

  Vart är vi på väg?
  Prioritera det friskvårdsinspirerade folkhälsoarbetet Satsa extra på information om kostens, motionens och vardagsrörelsens stora betydelse för folkhälsan Ge den friskvårdsinspirerade naturliga egenvården inkluderande naturmedel ökat stöd Öka samverkan mellan komplementär medicin och konventionell sjukvård

  Varför går samarbetet och utvecklingen så trögt?

  Allt fler människor i allt lägre åldrar drar på sig olika "vällevnadssjukdomar" förorsakade av fel livsstil - det vill säga fel kost, för lite rörelse, för mycket tobak, alkohol och stress. Det kan handla om övervikt, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och till och med cancer. En tredjedel av insjuknandet i dessa sjukdomar kan, enligt experterna, förklaras av felaktiga kostvanor. Vi vet idag att receptet för att minska denna utveckling bl.a. är mer frukt och grönt, mer rörelse, preventiva insatser mot tobak, alkohol och stress samt livsstilsförändring.

  Det är enkla och för nästa alla bekanta hälsotips.

  Vilka är motståndarna till livsstilsförändringar?

  Jo, i första hand de som tjänar pengar på vårt sätt att leva.

  Vår konsumtion av snabbmat, socker och tobak minskar inte - till glädje för bland annat sockerindustrin, läkemedelstillverkare och tobaksindustrin. I stället för ett recept på mer rörelse och mer frukt och grönt i hälsoarbetet, så väljer man blodfettssänkande mediciner - nu det mest sålda läkemedlet. Det har till och med gått om Losec.

  Höga blodfettsvärden och magsår beror inte på brist på mediciner utan oftast mer på för lite frukt och grönt och för lite rörelse.

  Läkemedelsindustrin har ju ständiga kampanjer för olika läkemedel mot alla folksjukdomar, men alternativen eller komplementärmedicinen som till exempel bättre kost- och rörelsevanor utelämnar de helt. Även om detta i många fall skulle vara överlägset medicineringen.

  Enligt Hälsorörelsens uppfattning är det inte mängder av mediciner eller manipulation av gener som kommer tillrätta med våra vanligaste folksjukdomar.

  HÄLSORÖRELSEN

  Riksförbundet Hälsofrämjandet och Svenska Vegetariska Föreningen

  Kurt Svedros

  Tillbaka upp...


     Angående: Sjukskrivningar

  Uttalande till Statsminister Göran Persson

  Angående sjukskrivningar 25 miljarder, läkemedel + biverkningar 2x25 miljarder, sjukvård förtidspensioneringar mer än 100 miljarder (statens kostnad - lika mycket som för hela sjukvården)

  Hälsorörelsen har i årtionden förordat en samverkan mellan komplementär - preventiv medicin och konventionell sjukvård samt friskvårdsinspirerad egenvård med naturmedel.

  Varför går detta samarbete och denna utveckling så trögt?

  Redan under 70-80 talet varnade vi för en kostnadsexplosion inom häls- och sjukvården bland annat för mediciner, sjukskrivningar och sjukpensioneringarna. Vi gjorde det bland annat tillsammans med professor Åke Nygren och dåvarande överläkaren på Tallmogården, Karl-Otto Aly.

  Med utgångspunkt från dåtida kostnadsläge och förmodade ökningstakt lade vi fram olika förslag till åtgärder inom friskvårdens ram. Tyvärr insåg dåvarande beslutsfattare och myndigheter inte allvaret och riskerna för den kostnadsutveckling vi varnade för. Ej heller möjligheterna att bromsa utvecklingen genom friskvårdsinspirerade - preventiva insatser som Hälsorörelsen lanserade beaktades. Idag ser vi resultatet, kostnaderna för sjukpensioneringar har ökat i oroande tak. Läkemedelkostnaderna har ökat enormt från ca 3 miljarder (70-talet) till 25 miljarder + lika mycket för biverkningar - idag. Dessutom har sjukvårdskostnaderna ökat markant trots att hälsoresultatet inte är i paritet med dessa insatser.

  Genom fel prioriteringar har myndigheter och beslutsfattare undvikit möjligheten att nå en bättre balans mellan kostnader och folkhälsoresultat.

  Vi visade redan under 70-talet på hur man genom olika friskvårdsinsatser bland annat i projektet ”Friskvård enligt Hedemodellen” kunde ha brutit denna trend. Vi visade där tillsammans med primärvården i Hede (dr Karlströmmer) att man genom hälsobefrämjande arbete - bättre kost och motionsvanor inkluderande preventiva åtgärder mot tobak och alkohol inte bara uppnådde bättre hälsa hos befolkningen utan även lägre sjukskrivningskostnader. Sjukkassans utbetalningar sjönk tack vare projektets möjligheter att nå nästan alla invånare på en eller andra sättet.

  Ledarna för de olika hälsogrupperna var vanliga personer med samma vikt och hälsoproblem som de övriga i gruppen. Detta var förmodligen en viktig faktor i projektet, därtill kom en grundlig men begriplig ledarutbildning. Sedan dess och även tidigare har Hälsorörelsen bland annat med erfarenhet från hälsohemmen Kiholm och Tallmogården med fler visat resultat på både erfarenheter och forskning kring dessa frågor som get stöd för våra påståenden.

  Alla vet idag att allt fler människor drar på sig olika ”vällevnadssjukdomar” förorsakade av fel livsstil - det vill säga fel kost, för lite rörelse, för mycket toabak och alkohol och stress - i allt lägre åldrar. Det kan handla om övervikt, hjärt- kärlsjukdomar, diabetes och till och med cancer. En tredjedel av insjuknandet i dessa sjukdomar kan enligt experterna förklaras av felaktiga kostvanor. Vi vet idag att receptet för att minska denna utveckling är mer frukt och grönt, mer rörelse, preventiva insatser mot tobak, alkohol och stress samt livsstilsförändring. Med mer frukt och grönt i kosten skulle man kunna komma bort från allt för söta rätter och minska konsumtionen av godis och läsk mm, och minimera feta livsmedel i form av charkuterier, snabbmat mm. Det är enkelt och för nästan alla bekanta hälsotips. Det borde vara möjligt att åstadkomma avsevärda förbättringar enligt ovan och se både mänskliga och samhällsekonomiska vinster. Ja, inte minst på individnivå.

  Vilka är motståndarna till livsstilsförändringar??

  Jo, i första hand de som tjänar pengar på vårt sätt att leva. De är många och de har gott om pengar till både marknadsföring och lobbying. Ja, även till riktad forskning finns det pengar. Men till forskning kring matens och livsföringens preventiva - förebyggande möjligheter är de ekonomiska medlen begränsade.

  Vår konsumtion av snabbmat, socker och tobak minskar inte, till glädje för bland annat sockerindustrin, läkemedelstillverkare och tobaksindustrin. I stället för ett recept med mer rörelse och mer frukt och grönt i hälsoarbetet, så är blodfettssänkande mediciner receptet och därför det mest sålda läkemedlet. Det har till och med gått om Losec.

  Höga blodfettsvärden och magsår beror inte på brist på mediciner utan oftast mer på för lite frukt och grönt och för lite rörelse.

  Läkemedelsindustrin har ju ständiga kampanjer för olika läkemedlen mot alla folksjukdomar, men alternativen eller komplementärmedicinen som till exempel bättre kost- och rörelsevanor utelämnar de helt. Även om detta förmodligen skulle vara överlägset medicineringen.

  Hälsorörelsen kräver inom ramen för det fortsatta arbetet med Nationella folkhälsokommitténs förslag att samhället tar sitt ansvar för det komplementära - preventiva förebyggande arbetet. Något stöd från läkemedelsindustrin och matindustrin är inte att räkna med. Läkemedelsindustrin till exempel tjänar inga pengar på kost- och motionskampanjer - som dessutom eliminerar eller avsevärt minskar medicinberoendet.

  Hälsorörelsen är idag som tidigare beredda att göra sin insats i de arbete som måste starta nu. Samhället måste ge en visst ekonomiskt stöd till detta arbete - motståndarna har mycket pengar. Vårt program kan tillsammans med andra folkrörelser och i samverkan med Statens Folhälsoinstitut ge oanade vinster för både den enskilde och samhället när det gäller folkhälsan. Vi har mer än 60 års positiv erfarenhet av hälsobefrämjande arbete enligt livsstilmodellen, både inom organisationerna, i samverkan med andra folkrörelser och på hälsohemmen.

  Vår erfarenhet och kunskap grundad bland annat på Johans Saxons och Are Waerlands program är en ovärderlig resurs i folkhälsoarbetet nu och i framtiden. Vårt program är en nödvändig del i folkhälsoarbetet mer än någonsin när övervikten tilltar, blodtryck går upp, blodfetter ökar, diabetes och benskörhet ökar i allt lägre åldrar och så vidare. Enligt Hälsorörelsens uppfattning är det inte mängder av mediciner eller genmanipulation av gener som kommer att komma tillrätta med våra vanligaste folksjukdomar. Nej - det är bättre kost- och rörelsevanor samt mindre alkohol och tobak som är en viktig del i detta arbete. Låt folkrörelserna göra jobbet. Läkemedelsindustrin gör det inte utan vill bara tjäna pengar på våra sjukdomar.


  Hälsorörelsen vill med denna inlaga och med stöd av tidigare framförda synpunkter klart markera vikten av att påbörja det arbete vi här återigen har fokuserat på och kräver att Regeringen ger klara direktiv i en folkhälsorörelseproposition avseende de frågor vi här redovisat, bland annat

 • att komplementär preventiv medicin omgående involveras inom hälso- och sjukvårdens ram
 • att friskvårdsinspirerad hälsovård prioriteras
 • att satsning sker på information om kostens, motionens och rörelsens stora betydelse för egenvården
 • att den friskvårdsinspirerande naturliga egenvården inkluderande naturmedel får avsevärt ökat stöd
 • att Hälsorörelsen inklusive liknande folkrörelser ges ekonomiska möjligheter att göra sina insatser för folkhälsan utan vinstsyften i motsats till läkemedelsindustrin
 • att Statens Folkhälsoinstitut och Livsmedelsverket involveras i detta arbete
 • att obundna forskare och experter, folkrörelser i samverkan, journalister och marknadsförare prioriterar saklig information för att vända och uppnå en god hälsoutveckling för svenska folket och stoppa miljonrullningen bland annat avseende läkemedel.  Stockholm 26 mars 2002

  HÄLSORÖRELSEN

  Riksförbundet Hälsofrämjandet Svenska Vegetariska Föreningen

  Kurt Svedros

  Tillbaka upp...


 •    Angående: Arbetet med giftrester och tillsatser i våra livsmedel

  Uttalande till Jordbruksdepartementet, Jordbruksminister Margareta Winberg

  Enligt media nyligen skall Livsmedelsverket spara ett visst antal miljoner inom budgeten 2002. Vid referatet ovan framgick att dessa besparingar skulle drabba tillsynen av ev. giftres-ter i vår mat och ev. farliga tillsatser i livsmedlen.

  Hälsorörelsen har under årtionden krävt ökade forskningsinsatser och mer kontroller avseende ev. giftrester från bekämpningsmedel och konstgödsel inom jord- och trädgårdsbruk. Även livsmedelsindustrins manipulation med livsmedlen genom tillsatser av olika slag bör kunna kontrolleras effektivt.

  Detta är en folkhälsofråga av stora mått och Hälsorörelsen vänder sig därför emot dessa be-sparingar. Det är helt oförsvarligt att lämna fältet fritt för giftrester och skadliga tillsatser i våra livsmedel. Det finns oseriösa företag och runt om i världen är man inte lika restriktiv som i Sverige med besprutning av frukt och grönt.

  Hälsorörelsen vill härmed anhålla om att Jordbruksdepartementet ställer medel till Livsme-delsverkets förfogande avseende noggrann kontroll enligt ovan och att även kontroller avseende GMO och ekologiska livsmedel ligger på en hög nivå.

  Stockholm 2002-02-06

  HÄLSORÖRELSEN

  Riksförbundet Hälsofrämjandet Svenska Vegetariska Föreningen

  Kurt Svedros

  Tillbaka upp...


     Angående: Gräns för nitrat i dricksvatten

  Uttalande till Jordbruksdepartementet, Jordbruksminister Margareta Winberg

  Hälsorörelsen har som konsumentrörelse i årtionden krävt restriktioner avseende både konst-gödsel och besprutningsgifter i jordbruket. Både av hälso- och miljöskäl är det viktigt att dessa ämnen begränsas och på sikt försvinner ur den svenska livsmedelsproduktionen. Den positiva utvecklingen av ekologisk odling bör stödjas och utvecklas snabbare än planerat. Detta är särskilt viktigt i områden, där det hittills använts för mycket konstgödsel och be-sprutningsgifter.

  Vi har tidigare pekat på riskerna för nitrat och andra jordbruksgifter i dricksvatten i första hand i södra Sverige. Många brunnar är redan idag utslagna och vattnet odugligt som livsme-del. Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel.

  När dessa frågor nu aktualiseras av bl.a. Naturvårdsverket vill Hälsorörelsen klart markera att vi ställer oss bakom förslaget om en miljökvalitetsnorm med klara restriktiva gränsvärden. Detta har Hälsorörelsen krävt tidigare och ser nu med förhoppning på snabba åtgärder.

  Hälsorörelsen, som representerar ca 5 000 aktiva medlemmar och ca 300 000 läsare av Hälsa och Vegetar, ser med tillfredsställelse på att denna viktiga f råga nu kommer att få en lösning enligt förslaget. Dessutom förmodar vi att det kommer att initieras en del forskning kring dessa frågor.

  Stockholm 2002-02-05

  HÄLSORÖRELSEN

  Riksförbundet Hälsofrämjandet Svenska Vegetariska Föreningen

  Kurt Svedros

  Tillbaka upp...


  Copyright © SVF. All rights reserved.