Ledaren


  Ställ politikerna mot väggen angående egenvård och komplementär medicin

  Vi går nu in i ett valår och hoppas att du och vi skall kunna möta de olika partiernas representanter vid någon träff för att få svar på våra tre viktigaste frågor.

  Ja, kanske kan du skriva till din lokala politiker och ställa en eller flera frågor till honom/henne.

 • Hur ställer sig du och ditt parti till att uppnå målet 25-30 procent när det gäller den ekologiska odlingen avseende matgrödor? Det vill säga inom trädgårdsoch jordbruk inte bara foder och dylikt.

 • Kommer du och ditt parti att prioritera den naturliga egenvården och stödja livsstilsarbetet inom folkrörelserna och hitta smidiga former för att kunna använda naturläkemedel (egenvårdspreparat godkända av Läkemedelsverket, t.ex. Echinagard), naturmedel och kosttillskott (t.ex. vitaminer och mineraler) inom den förebyggande vården?

 • Kommer du och ditt parti att aktivt verka för att ett avsevärt utökat samarbete utvecklas mellan komplementär och konventionell medicin?

  Svaret på dessa frågor kommer att vara avgörande om man skall kunna utveckla folkhälsoarbetet från dagens låga nivå, och komma tillrätta med ohälsan. Inte bara en kortsiktig förbättring, utan vad som erfordras är en långsiktig utveckling för nuvarande och kommande generationer.

  Läkemedelsföretagen skall inte forma framtidens hälsa och sjukvård utan bara vara en av fler resurser. Det är samhället i samspel med de ideella rörelserna som skall ha huvudansvaret för människornas hälsa.

  Folkhälsoarbetet skall grundas på den enskildes behov och möjligheter att själv ta initiativ och vara aktiv i sin hälsosträvan. Idag ger läkemedlen biverkningar för ca 30 miljarder. Därför måste arbetet i första hand inriktas på bättre kostoch motionsvanor livsstilsarbetet bör prioriteras.

  I detta nummer av Vegetar berör vi bland annat själva grunden för vår hälsosträvan den ekologiska maten. Den är en grundförutsättning för vår hälsa och vår miljö både nu och i framtiden.

  Vi glädjer oss åt ditt stöd och ser med tillförsikt på möjligheten att lyckas med vårt arbete inom de områden vi jobbat och jobbar med naturlig egenvård inkluderande en grön livsstil med friluftsliv och grön mat och komplementär medicin. God fortsättning på hälsoåret 2006!

  KURT SVEDROS RHF och HENRIK SUNDSTRÖM SVF
Tillbaka upp...

Copyright © SVF. All rights reserved.