Ett brev betyder så mycket


  Hälsofrämjandet skrev i februari till Regeringen angående Läkemedelsverkets roll i folkhälsoarbetet bland annat följande:

  Belastningen på sjukvården skulle kunna minska högst avsevärt om en mängd mer eller mindre självförvållade och undvikbara sjukdomar skulle förebyggas med friskvård. Sjukvården skulle då slippa ta hand om en stor del mer eller mindre självförvållad sjuklighet och betydande sjukvårdsresurser kunna frigöras som kunde ägnas åt patienter med svåra vårdkrävande sjukdomar. Människor måste därför få bred information om hur de ska sköta sin hälsa och betydelsen av goda kostoch motionsvanor, stresshantering samt att man vid flertalet sjukdomstillstånd har god nytta av en balanserad naturlig egenvård.

  Vi vill uppmana svenska beslutsfattare att tänka efter innan det är för sent! Fatta visa beslut som gynnar folkhälsan och den enskilda människan i första hand, och inte bara hjälper läkemedelsföretagen att tjäna mera pengar!

  I maj kom nu Läkemedelsverket reaktion i både TV och andra media. De presenterar nu sina nya rekommendationer till läkarna. De skriver bland annat att motion och andra livsstilsfaktorer ska vara basen i läkarnas behandling för att förebygga hjärt-kärlsjukdom.

 • Det som är nytt i rekommendationerna är att vi inte tittar på en riskfaktor i taget utan vi försöker ta ett helhetsgrepp på alla riskfaktorer som den vanliga människan kan vara drabbad av, säger Jan Håkansson, ordförande i allmänläkarnas Läkemedelsterapiråd och medförfattare till de nya rekommendationerna.

 • Kost, motion och andra levnadsvanor ska alltid vara basen i läkarens behandling. Sedan finns det personer med riktigt hög risk som behöver läkemedel också, säger Jan Håkansson.

 • Sammantaget ska de nya rekommendationerna leda till en bättre förebyggande behandling, menar Jan Håkansson.

 • Syftet är att de personer som har störst nytta av läkemedelsbehandling ska få det. Vi hoppas mycket på denna nya inställning.

  K.S.Tillbaka upp...

Copyright © SVF. All rights reserved.