Friluftsliv och folkhälsa


  Hälsofrämjandet anser att naturen har stor betydelse för livsstil, hälsa och livskvalitet. Kontakt med naturen är ett basbehov som påverkar våra livsstilar ger oss bättre hälsa. När det gäller livsstil och miljö så har rekreationen/fritid i naturen stor positiv inverkan på folkhälsan. Särskilt viktig rekreation är friluftsliv med naturbaserade aktiviteter och miljöer. Hälsoforskningen har visat att folksjukdomarna går att påverka positivt när vi går över till en mer hälsofrämjande livsstil. Den ger oss allsidig, lagom stimulans, som i sin tur minskar hälsoriskerna, ökar vår motståndskraft mot påfrestningar och höjer vår livskvalitet. På det sättet kan vi avlasta sjukvården och öka enskilda människors förmåga att påverka sin egen hälsa. Studier av grönområdens inverkan på framför allt barn uppvisar positiva effekter bland annat på motorik, kreativitet, motståndskraft mot allergier, infektioner och återhämtning från stress. Anpassad fysisk rekreation, har positiva effekter på ledbesvär, högt blodtryck, tjocktarmscancer, muskelmassa och styrka så att t.ex. äldre kan klara sig själva många år längre. Dessutom leder det till förbättrade matvanor.

  Den unga generationen
  Alla barn bör från dagis och i skolan få lära sig läsa naturen och orientera sig i friluftsmarkerna och dessutom få kunskap om vad man kan finna i “naturens skafferi”. Tyvärr håller denna kunskap på att falla i glömska och därför vill Hälsofrämjandet medverka till att denna kunskap tas tillvara och sprids. Detta gör man bäst som en kombination till friluftsliv i olika former. I våra marker finns till exempel ätliga vilda örter till the och sallad, hjortron, lingon, blåbär, hallon, nypon, slånbär och olika svampar m.m.

  Friluftsliv nära tätorter
  Hälsofrämjandet vill påpeka att det är viktigt att spara närrekreationsområden i anslutning dels till städernas bostadsområden, och dels kring mindre orter i Sverige. Dessa senare “hälsoområden” är inte bara en hälsooch rekreationskälla och utkomstkälla för de boende, utan dessutom ett avgörande hälsokomplement för storstädernas och centralorternas befolkningshälsa, genom möjligheter för turism och hälsorekreation.

  Allemansrätten
  Allas tillgång till naturen genom allemansrätten är sedan ett antal år fastlagd i regeringsformen. Även miljöbalken innehåller en portalbestämmelse om allemansrätten. Allemansrättens innebörd – gränserna för rättigheter och skyldigheter – är däremot inte fastlagd i regelverket med undantag för de bestämmelser som finns i främst brottsbalken.

  Allemansrätten är en grundförutsättning för friluftslivet såväl i Sverige som i Norge och Finland. Allemansrätten är något unikt som sätter sin prägel på den typ av friluftsliv som bedrivs i Norden. Allemansrätten är dock inte bara en rättighet utan även en skyldighet. Medvetenhet och kunskap om allemansrätten är en förutsättning för att den skall kunna bevaras.

  Dagens generation av barn får inte denna kunskap naturligt från sina föräldrar. Därför är det av vikt att skolorna tar det ansvar som ges i läroplanerna för grundoch gymnasieskolorna i förmedlingen av kunskap om allemansrätten.

  Att kunna tillbringa en del av sin tid i naturen är för många en viktig del av livet och kan inte ersättas av andra aktiviteter. Friluftsliv har ett egenvärde i form av omedelbar glädje av själva friluftsaktiviteten, naturoch kulturupplevelsen, rekreationen, avkopplingen och umgänget med andra.Tillbaka upp...

Copyright © SVF. All rights reserved.