STOPPA SABOTAGET


  STOPPA SABOTAGET mot Alternativ/Komplementär medicin!
  Under 2005 engagerade sig Socialstyrelsen hårt för att stoppa biverkningsfria komplementära metoder som används när patienten inte lyckats nå hälsa med andra behandlingar. Nu hotar man även de alternativ/komplementära läkarna med att dra in deras legitimationer.

  Socialstyrelsen har börjat en “hetsjakt” på alternativ/komplementära läkareoch Läkemedelsverket omintetgör i många delar den naturliga egenvården. Detta trots att erfarenheterna tidigare visat att ca 80% av svenska folket är intresserade av alternativ/komplementär medicin och att många nått bra hälsoresultat tack vare goda “kombinations”-effekter.

  Intresset för alternativ/komplementär medicin har ökat väsentligt de senaste åren i Sverigeoch andra västländer. Det har nu också börjat komma kunskaper och erfarenheter om att minskad sjukskrivning uppnåtts genom användning av metoder inom alternativ/komplementära området. Andelen av befolkningen som nyttjar alternativ/komplementär medicin varierar mellan 30 och 70% enligt europeiska och amerikanska studier. Enligt en enkätstudie, som genomfördes i Stockholms län, var motsvarande 49%.

  Enligt samma studie ansåg 77% att det var viktigt med en ökad samverkan mellan skolmedicin och alternativ/komplementär medicin. 74% ansåg att det är viktigt att man avsätter resurser för forskning om alternativ/komplementär medicin.

  Världshälsoorganisationen, WHO, har i sin strategi 2002-2005 uppmanat medlemsländerna att ta fram policy för hur alternativ/komplementär medicin kan integreras i de nationella sjukvårdssystemen. Hur långt har man kommit med denna policy i Sverige?

  Trots patienternas stora intresse för och goda erfarenheter av alternativ/komplementär medicin så kommer det nu nya angrepp på den alternativa/komplementära medicinens aktörer från skolmedicinens sida, förmodligen understödda av läkemedelsföretagen.

  “Bojkottalandstingets policy för samverkan med så kallade komplementärmedicinska utövare”, skriverThomas Flodin, överläkare och ordförande i Stockholms läkarföreningi maj och fortsätter,
  “Stockholms läkarförenings inställning är klar och tydlig: Om landstinget inför policyn för samverkan med s k komplementärmedicinska utövare kommer vi att uppmana alla läkare att inte befatta sig med frågan på det sätt som landstinget föreslår. Ökad tillgång till garanterat overksamma metoder innebär inte att allmänheten får en säkrare hälsooch sjukvård.

  Denna verksamhet vill nu landstinget samlokalisera med sin egen verksamhet. Man ställer också krav på sina legitimerade anställda att utbilda sig inom det område som kallas komplementär och alternativmedicin, och att tillhandahålla opartisk och saklig information om komplementäroch alternativmedicinen.

  Det ska också skapas s k mötesplatser där legitimerad personal skall utbyta erfarenheter med så kallade komplementärmedicinare. Den senare gruppen skall också bli delaktig inom viss forskningsverksamhet som landstinget bedriver.

  Skall vi inom ett halvår på landstingets vårdscentraler hitta “opartisk och saklig information” om new age, tarot, kristallterapi, healing och zonterapi? Skall distriktsläkarna “utbyta erfarenheter” med företrädare för shamanism, aromaterapi, magnetsfältsterapi och Rosenmetoden?

  Detta är ett klart och tydligt trovärdighetsproblem. Det finns en del s k alternativa metoder som erfarenhetsmässigt visat sig kunna vara ett komplement till medicinen, t.ex massage och viss akupunktur. Landstinget begränsar inte sin policy till dessa områden utan öppnar också dörren för garanterat overksamma metoder som t.ex homeopati.

  Stockholms läkarförenings syn på saken är enkel och tydlig. Om landstingsfullmäktige beslutar att genomföra denna policy kommer föreningen att tydligt och klart råda alla läkare att inte befatta sig med frågan.

  Vi i Hälsorörelsen blir oroliga och förvånade när okunskap och ovilja till nytänkande är så stor till och med hos läkarföreningens representanter. Att dels uttala sig negativt om något man inte vet något om och dels demonstrera och motarbeta framlagda politiska beslut visar stor brist på vilja och engagemang för patienternas bästa. Att hänsynen till läkemedelsföretagen skall gå före patienternas hälsa är helt oacceptabelt. Hur skall FaR, fysisk aktivitet på recept, kunna utvecklas och följas upp av läkare som är så okunniga och negativt inställda till andra insatser än läkemedel?

  Vi som drivit hälsohemmet Tallmogården och samarbetar med Svenska Läkare för komplementär medicin vet att 100 000-tals personer efter misslyckanden inom den konventionella vården lyckats uppnå full hälsa tack vare alternativ/komplementärmedicinska insatser och naturlig egenvård med kost och motion.

  Vi vet att samarbetet mellan konventionell hälsooch sjukvård och alternativ/ komplementära metoder ger goda resultat.

  I Norge har en ny lag gett en öppning för att de båda disciplinerna lättare ska kunna arbeta tillsammans för att ge patienten allt rimligt stöd i sin hälsosträvan.

  Vi behöver nu en ny lag även i Sverige när man upplever Socialstyrelsens och läkarnas oförmåga att engagera sig i dessa frågor.

  Vi kräver
 • att Regeringen utarbetar ett lagförslag i linje med Norge och
 • att Regeringen utformar och omgående startar en bred utbildning både avseende FaR, näringslära och alternativ/ komplementär medicin som komplement till skolmedicinutbildningen.
  K.S.Tillbaka upp...

Copyright © SVF. All rights reserved.