Pressmeddelanden och skrivelser till olika myndigheter 2003


 • 2003-12-11 - Folkrörelser med helhetsperspektiv Riksförbundet Hälsofrämjandet och Svenska Frisksportförbundet.

 • 2003-07-24 - Läkemedelsföretagens lobbyverksamhet

 • 2003-07-11 - Rökförbud på restauranger och andra näringsställen

 • 2003-07-01 - Framgångsrik hälsoprevention och rehabilitering

 • 2003-06-26 - Kost och motion – inte vin – är grunden för folkhälsan

 • 2003-06-03 - Vaccin mot kärlkramp?

 • 2003-06-03 - Ohälsan i Sverige


 •    Angående folkrörelser med helhetsperspektiv Riksförbundet Hälsofrämjandet och Svenska Frisksportförbundet.

  Till Sveriges Regering, Statsminister Göran Persson

  Det finns en stor besvikelse över att de hälso- och miljöorganisationer som sedan 40 talet arbetat med ett brett folkhälsoperspektiv och som under åren nått ut till 100 000 tals individer runt om i landet med goda resultat, ofta nu för tiden negligeras av myndigheterna.

  RHF och SFF ledde tillsammans under vissa perioder under 70-80-talet arbetet både när det gällde bättre folkhälsa och med tobaks- och alkoholproblem. Under Kjell E. Johanssons ledning lyckades våra folkrörelser nå goda resultat när det gällde alkohol- och tobaksfrågorna. Kommunalanställda och politiker samt många anställda vid myndigheter deltog i våra tobaks- och alkoholseminarier. Detta arbete gav positiva resultat. Även RHFs arbete på hälsohemmet Tallmogården och runt om i landet kompletterade folkhälso- och nykterhetsarbetet i landet på ett positivt sätt. Vad vi inom RHF och SFF inte förstår är hur detta arbetssätt som gett bra resultat tidigare, negligeras och inte ges möjlighet att utvecklas inom nykterhets- och folkhälsoarbetet idag.

  Sedan Gertrud Sigurdsen som bl a. var Socialminister (70-80 talet) har förståelsen och stödet till organisationer som arbetat och arbetar med friskvård och komplementär medicin reducerats avsevärt. Trots att detta arbete idag behövs mer än någonsin.

  Inför och under 2003 (eller tidigare under 90- talet!) har inga grundbidrag utgått till tex. Riksförbundet Hälsofrämjandet (RHF) och SFFs bidrag har successivt reducerats, detta trots flera positiva uttalanden, och trots att behovet av våra insatser är större än någon gång tidigare, både avseende folkhälsan i stort och inom nykterhetsarbetet. (se bif. material) RHF och SFF med sin erfarenhet och kunskap borde ges en reell möjlighet att delta i arbetet både mot ohälsan i stort och inom alkoholpreventionen.

  1.
  Inom det senare området (alkoholprevention) behövs nya innovationer grundade på forskning och erfarenheter. Man bör involvera RHF och SFF mer i detta arbete tillsammans med övriga nykterhetsorganisationer.
  Det är orimligt idag att tex. ”bara” satsa på konventionellt nykterhetsarbete dvs. att alkoholen skulle vara en isolerad del av livsstilen utan samband med hur man lever i övrigt. Detta gäller även tobak. Dessa hälsoförödare måste enligt vår erfarenhet och uppfattning ses i ett bredare sammanhang. Friskvårdsinsatser genom att skapa bättre kost och motions vanor kopplade till alkohol och tobaks preventionen är en nödvändig del i arbetet både när det gäller alkoholproblem och ohälsa i stort.
  Den nuvarande bidragsfördelningen är olyckligt handlagd av bla. av Socialstyrelsen som utesluter vissa organisationer med ”nya grepp ” i nykterhetsarbetet, dvs. de som bl a. har ett friskvårdsprogram som en viktig del i arbetet. Vi ser helheten och det ligger oss i fatet, istället för att det borde vara en stor fördel. Vi arbetar inte med några pekpinnar utan vill få människor att tänka till och ta ett eget ansvar för sin hälsa och börja bearbeta sin eventuella ohälsa genom livsstilsförändringar där vi kan vara ett stöd och en kunskapsbank.
  2.
  När det gäller att komma tillrätta med passivitet/stillasittande och dåliga kostvanor och deras inverkan på hälsan i form av övervikt, diabetes, benskörhet mm så är friskvårdskonceptet helt avgörande. RF (som får en stor del utav statens extra pengar) klarar inte själva av, att nå de inaktiva. Dessa ansluter sig inte till någon idrottsförening i första hand utan ser det mer naturligt att röra på sig i Friluftsfrämjandet, Frisksportförbundet och i Hälsofrämjandet samt i övriga friluftsorganisationer. Därför bör bla. den satsning som nu sker på ”de inaktiva ” genom RF även inkludera andra grupper. Bredd i arbetet och samverkan bör dessutom betonas extra mot ohälsan i olika former.
  Detta gäller även nykterhetsarbetet. Då ökar förståelsen och kunskapen mellan organisationerna, och ger bättre och bredare resultat, avseende både hälso- och nykterhetsfrågorna och man når kvinnorna med ett intressant hälsobudskap. Motion/ rörelsefrågorna får bredare friskvårdsperspektiv och alkohol frågan ges ett bredare samband och ett klarare orsakssammanhang.

  När nu tex. Socialstyrelsen inte inser värdet av detta arbetssätt inom tex. alkoholområdet står vårt hopp i sista hand till er politiker. RHF har bl a varit nykterhets- och hälsoorganisation sedan 70 talet inom nykterhetsrörelsen och SFF sedan 40 talet

  Ni om någon bör inse hur viktigt vårt arbete är bl. a. riktat till
 • de unga och barnfamiljer (övervikt mm) till
 • den arbetsföra befolkningen ( man går inte in i väggen på grund av enbart arbetsmiljön och hårt arbete utan dåliga motions och kostvanor, inklusive tobak och alkohol är en del av grundorsakerna)
 • de äldre, det bör skapas ett friskkapital hos den allt äldre befolkningen för att undvika omfattande sjuklighet inom denna grupp i framtiden

  Vi har med detta velat peka på den orimliga situation som nu råder då bla. friskvårdsorganisationer som inkluderar ett helhetsprogram negligeras och motarbetas av myndigheterna. Ja, man kan tolka det som att avsikten är att denna del av den ideella folkrörelsen inte behövs idag trots att ohälsan är större än någonsin. Det verkar inkonsekvent tycker vi.

  Vi vädjar till förnuft och eftertanke och anhåller om någon form av ekonomiskt stöd från Regeringen till det hälso- och nykterhetsarbete som RHF och SFF representerar.

  Med detta brev inklusive bilagor som underlag anhåller vi snarast möjligt om ett sammanträffande kring dessa frågor för samtal och förslag till åtgärder.

  Stockholm 2003-12-11

  Hälsoförbunden

  Riksförbundet Hälsofrämjandet   Svenska Vegetariska Föreningen

  Kurt Svedros
  Ordförande

  Tillbaka upp...


 •    Angående: Läkemedelsföretagens lobbyverksamhet

  PRESSMEDDELANDE

  Läkemedelsföretagens lobbyverksamhet och deras ”forskning” driver sjukvårdskostnaderna i höjden?
  Vi lever i en märklig tid med skenande sjukvårdskostnader, dramatiskt ökande sjukskrivningar och förtidspen-sioneringar, trots allmänt stigande välstånd! F.n. har vi en kostnadsökning enbart för den ökande sjukfrånva-ron med c:a 25 miljoner kronor per dag! Läkemedel kostar ca 25 miljarder kronor per år. Samtidigt försvåras möjligheten till naturlig egenvård. Alltfler även yngre människor blir långtidssjukskrivna och förtidspensio-nerade.

  Vem bär ansvaret för den försämrade folkhälsan? Det talas mest om vad företagen, samhället och sjukvården skall göra men sällan om vad den enskilde själv kan göra för att förbättra sin hälsa och därmed även sin arbets-förmåga. Man tycks helt ha glömt vilken enorm och endast delvis utnyttjad hälsopotential friskvården och egenvården har i sammanhanget.

  Det är definitivt inte gentekniken eller allt mer mediciner som är lösningen på dessa problem utan pre-vention och hälsostödjande åtgärder! Prevention och hälsostödjande åtgärder skulle kunna hålla många indivi-der friska längre och försena utvecklingen av allvarlig sjukdom, såsom t.ex. diabetes, benskörhet, cancer och åderförkalkningsrelaterade tillstånd.

  Viktigt för folkhälsan är alltså, enligt vår uppfattning, god egenvård vid många lättare ohälsotillstånd och även i initialskedet av svårare sjukdomar som komplement till konventionell sjukvård. Och en viktig del av egen-vården är bl.a. bättre kost och mer motion samt användandet av beprövade och godkända naturläkemedel och naturmedel. Framgångsrik egenvård kräver också en allmän, hög hälsomedvetenhet och framför allt goda och hälsoinriktade vardagsvanor! Vem talar tillräckligt ofta och tydligt om betydelsen av en allmän medveten god livsstil med bättre kost- och motionsvanor i en tid när kommersiella intressen alltmera styr kon-sumtionen både av vår mat och våra njutningsmedel?

  Belastningen på sjukvården skulle kunna minska högst avsevärt om en mängd mer eller mindre självförvållade och undvikbara sjukdomar skulle förebyggas med friskvård. Betydande sjukvårdsresurser skulle kunna frigöras som kunde ägnas åt patienter med svåra vårdkrävande sjukdomar. Människorna måste därför få riktad kon-struktiv information om hur de skall sköta sin hälsa - naturlig egenvård - och betydelsen av goda kost- och mo-tionsvanor, stresshantering och att man vid flertalet sjukdomstillstånd har god nytta av en balanserad egenvård. All information om kombinationseffekterna av bättre kost och motionsvanor och dess positiva effekt för att både förbättra hälsa och spara pengar

  Det gäller att omgående fatta beslut som gynnar folkhälsan och den enskilda människan i första hand och att inte hjälpa läkemedelsföretagen att tjäna mera pengar!

  Vi vill uppmana svenska beslutsfattare och myndigheter m.fl. att tänka efter innan det är för sent!


  Stockholm 2003-07-24


  RIKSFÖRBUNDET HÄLSOFRÄMJANDET & SVENSKA VEGETARISKA FÖRENINGEN SVENSK LÄKARFÖRENING FÖR KOMPLEMENTÄRMEDICIN (SLKM)
  Kurt Svedros
  Ordförande
  Karl-Otto Aly
  Leg läkare, ordf. SLKM

  Tillbaka upp...


     Angående: Rökförbud på restauranger och andra näringsställen

  Skrivelse till Socialdepartementet

  Riksförbundet Hälsofrämjandet har tidigare lagt fram förslag om att man skall kunna äta ute på olika näringsställen utan att utsättas för tobaksrök. Till detta kommer den viktiga arbetsmiljöfrågan. Det är orimligt att en anställd, dag efter dag, utsätts för en luftförorening med så stora hälsorisker som tobaksröken utgör. Tobaken ligger i topp när det gäller dödsfall i cancer och medverkar till flera andra sjukdomar.

  Det finns all anledning att samhället nu tar sitt ansvar och begränsar denna miljöfara så långt det går. Det nuvarande systemet med att låta vissa bord eller delar av lokalen vara rökfria är oacceptabelt. De anställdas hälsa är viktig och de bör ges allt stöd för att man skall komma till rätta med både aktiv och passiv rökning. Många allergiker påverkas dessutom av personer som röker både av röken och av att personer andas ut "tobaksluft" eller "luktar tobak".

  Riksförbundet Hälsofrämjandet ställer sig mot den bakgrunden bakom Statens Folkhälsoinstituts förslag beträffande lag om rökförbud i restauranger och andra näringsställen.

  Med hänsyn till tidigare ställningstagande och till ovan sagda uttalar sig Riksförbundet Hälsofrämjandet för alternativet "Totalförbud utan undantag" för att få rökfritt på "krogen" både som arbetsplats och näringsställe.

  Med vänliga hälsningar

  Stockholm 2003-07-11

  Hälsoförbunden

  Riksförbundet Hälsofrämjandet   Svenska Vegetariska Föreningen

  Kurt Svedros
  Ordförande

  Tillbaka upp...


     Angående: Framgångsrik hälsoprevention och rehabilitering

  PRESSMEDDELANDE
  Till Statsrådet Hans Karlsson , Näringsdepartementet


  Alla talar om och många rapporter publiceras om miljardkostnaderna för mediciner, kort- långtidssjukskrivningar och sjukpensioneringar. Siffrorna är så stora så att få reagerar. Ingen vill eller vågar ta ansvaret i det preventiva och rehabiliterande arbetet för att komma tillrätta med problemen.

  Det talas mycket om vad företagen, samhället och sjukvården ska göra men sällan om vad den enskilde kan göra för att förbättra sin hälsa och därmed även sin arbetsförmåga.

  Man tycks helt ha glömt vilken enorm och endast delvis utnyttjad hälsopotential friskvården och egenvården har i sammanhanget.

  Samhället satsar miljarder men tyvärr för lite på prevention och hälsoupplysning. Företagen har nu fått ansvar för arbetsmiljön (både den psykiska och fysiska) och att betala sjukpengen för ytterligare en vecka. Men vem initierar den enskildes engagemang och ansvar för egenvårdsinsatser??

  Folkrörelser bland annat Hälsorörelsen måste få större möjlighet att stötta och hjälpa till i detta arbete.

  Det egenansvar som var och en måste ta i det folkhälsouppbyggande arbetet skall grundas på kunskap, eget initiativ och någon form av belöning. Kunskapen kan folkrörelserna bland annat Hälsorörelsen i stor utsträckning bidra med när det gäller t.ex. bättre kost- och rörelsevanor samt tobaks- och alkoholprevention.

  Eget initiativ blir en följd av kunskap och samtal i gemenskap samt "prova på"-verksamheter. Belöningen är dels den egna "må bättre-upplevelsen" men även någon form av ekonomiskt incitament bör komma till.

  Företagen ges lägre arbetsgivaravgift om sjukfrånvaron minskar.

  Om den enskilde genom egna initiativ behåller eller förbättrar hälsan bör även det eller premieras på annat sätt.

  Samhället och arbetsgivarna bör kunna hitta någon idé, något incitament, för att sporra, uppmuntra och belöna den enskilda individerna i deras hälsosträvan, både inom arbetsplatsen, i skolan och i vardagslivet i stort.

  Mot bakgrund av ovan sagda vill Hälsorörelsen markera sin tidigare ståndpunkt att det 11-punktsprogram som regeringen formulerat bör kompletteras med en punkt 12 (se nedan) och att individernas eget engagemang måste tas tillvara och uppmuntras.

  Hälsorörelsen har kunskap och erfarenhet av livsstilsrelaterad ohälsa och egenvårdens möjligheter.

  De livsstilsrelaterade ohälsoproblemen har en stor del vid övervikt, högt blodtryck, diabetes, benskörhet och även inom vissa cancerformer osv.

  PS. Vi citerar Are Waerland - grundaren av Riskförbundet Hälsofrämjandet RHF (1940). Även om det inte håller fullt ut idag så ligger det en hel del i dessa tankar.

  "Vi har inte med sjukdomar att göra utan med livsföringsfel - avskaffa livsföringsfelen och de flesta av sjukdomarna skola försvinna av sig själva".

  Stockholm 2003-07-01

  Hälsoförbunden

  Riksförbundet Hälsofrämjandet   Svenska Vegetariska Föreningen

  Kurt Svedros
  Ordförande


  Punkt 12
  Att omgående involvera komplementär, preventiv, medicin inom hälso- och sjukvården och att prioritera friskvårdsinspirerad hälso- och sjukvård inkluderande naturmedel samt en kraftfull satsning på information om kostens, motionens och rörelsens stora betydelse för egenvården inom kommuner, landsting och företag som en del i kampen både för bättre hälsa i arbetslivet och mot alkohol, tobak och droger.

  Tillbaka upp...


     Kost och motion – inte vin – är grunden för folkhälsan

  VIN – HJÄRTKÄRL – DIABETES Forskningsskämt eller...?

  Den ena forskningsrapporten efter den andra – tydligen betalade av vinindustrin – publiceras successivt i media och redovisar 1-2 glas vin som ”medicin” för de flesta sjukdomar. 1 glas/dag för hjärtkärl, 2 glas/dag för diabetes, 3 glas/dag för ?? cancer eller ??? Det verkar som om läkemedelsindustrin har köpt in sig i vinindustrin och nu vill tjäna pengar på vin. Mediciner säljs väl sedan för att minska skadorna av vinet.

  Det bästa, säkraste och ofarligaste sättet att förebygga hjärtkärl- och diabetessjukdomar är bättre kost och mer rörelse/motion. Kost- och motionsterapi är tydligen ointressant för både forskare och naturligtvis för läkemedelsföretagen. Men Statens Folkhälsoinstitut och Social-styrelsen m.fl. borde väl inse värdet och vikten av dessa insatser och satsa helhjärtat på frisk-vården och forskningen inom kost/rörelse/motions-området.

  När publiceras forskningsrapporter om kostens och rörelsens stora betydelse för kampen mot övervikt, hjärtkärl och diabetes? Är de inte tillräckligt spekulativa såsom t.ex. ”vinforskningen”?

  Stockholm 2003-06-26

  Hälsoförbunden

  Riksförbundet Hälsofrämjandet   Svenska Vegetariska Föreningen

  Kurt Svedros
  Ordförande

  Tillbaka upp...


     Angående: Vaccin mot kärlkramp?

  Pressmedelande

  Åderförkalkning beror inte på brist på vaccin eller mediciner utan i första hand på fel kost och för lite motion samt stress. Det gäller att stoppa den nuvarande utvecklingen genom att satsa på de förebyggande insatserna, som inte bara har positiv effekt mot kärlkramp utan även har många andra positiva effekter på hälsan. Dessutom att hjälpa dem som blivit sjuka inte bara med mediciner som ger biverkningar utan med stressbearbetning och friskvård - bättre kost- och motionsvanor samt tobaks- och alkoholprevention.

  Satsa på de folkrörelser nu som redan hjälpt 100 000-tals människor till en bättre livskvalitet och som har möjlighet att göra bra insatser för att förebygga istället för att vänta på ett vaccin som kan ge biverkningar.

  Stockholm 2003-06-03

  Hälsoförbunden

  Riksförbundet Hälsofrämjandet   Svenska Vegetariska Föreningen

  Kurt Svedros
  Ordförande

  Tillbaka upp...


     Angående: Ohälsan i Sverige,

  Uttalande till Statsminister Göran Persson

  Medan gräset gror dör kon" är ett gammalt talesätt. Enligt Riksförbundet Hälsofrämjandets (RHF) uppfattning gäller det i allra högsta grad arbetet mot ohälsan förorsakad av dåliga kost- och motions vanor. Det kostar enorma pengar för skattebetalarna.

  Övervikt, diabetes med fler folksjukdomar ökar i alla befolkningsgrupper och inte minst ibland unga . Vi får ofta nya forskarrapporter om både riskerna och utvecklingen av olika sjukdomar. Nu senast visar forskare på att stroke är en växande risk för kvinnor. Fler kvinnor än män riskerar att drabbas av stroke under sin livstid. Mer än var femte kvinna, 55 år och äldre, löper risk att insjukna i stroke, mot bara var sjätte man. Det visar en amerikansk studie som presenterades på en internationell strokekonferens i San Diego. Trenden är likartad för svenska kvinnor.

  Högsta strokerisken löpte inte oväntat den som led av högt blodtryck. Högt blodtryck mer än fördubblar risken för stroke och är den enskilda riskfaktor som är lättast att göra något åt. Andelen svenska kvinnor under 65 som drabbats av stroke har ökat med 40 procent på tio år. Det är dubbelt så stor ökning som bland män i motsvarande ålder. Dagens medelsålders kvinnor har tagit över många livsstilsfaktorer från männen. De har också anammat en livsstil tidigare generationer inte haft. Rökning är t.ex. vanligare i denna åldersgrupp än bland männen. Fortfarande är det fler män än kvinnor som drabbas av stroke i Sverige men kvinnorna börjar nu alltså knapra in på männens försprång. Det gäller som bekant också för andra hjärt- kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och för lungcancer där kvinnorna redan gått om männen.

  Högt blodtryck, rökning, diabetes och det så kallade metabola syndromet är de viktigaste nu kända riskfaktorerna för stroke. I det metabola syndromet ingår övervikt, högt blodsocker, höga blodfetter och högt blodtryck. Det metabola syndromet är ett vällevnadssyndrom som ofta leder till diabetes. Många forskare har pekat på att livsstilsfaktorer är av avgörande betydelse för ett flertal folksjukdomar.

  Bättre kost och motionsvanor har en avgörande betydelse både för att undvika tex. övervikt, diabetes, benskörhet och hjärt-kärlsjukdomar. Även vid alkoholism och vid ökat alkoholintag som i sig ger andra sjukdomar, har enligt tidigare forskning, bättre kost och motionsvanor en positiv effekt. Tyvärr har forskningen inte inriktat sig på de dessa faktorer under de senaste årtiondena. Vad vi ser idag är att denna negativa utvecklingen utvecklats till ett enormt samhällsproblem.

  RHF har pekat på detta tidigare och förordat insatser i form av preventiva åtgärder i form av livsstilsinriktade friskvårdsinsatser där bättre kost och motionsvanor kombineras med alkohol och tobaksprevention.

  För att komma tillrätta med övervikt och dess följsjukdomar är det viktigt att pröva nya grepp. Bland annat högre skatt på skräpmat och läsk kompenserat med lägre skatt (pris) på frukt och grönt. Det borde inte vara omöjligt att hitta något system för en sådan åtgärd. Detta har ju prövats enligt uppgift i USA. Att förse restaurangmåltiderna med uppgift om ingående kalorier, fett, socker o.s.v. kan vara ett sätt att ge människor möjlighet att välja rätt när de äter på restaurang.

  RHF har även förordat att den komplementära medicinen integreras inom den konventionella medicinen i konkret handlig. Våra resultat och erfarenheter och kunskaper inom detta område har under vissa perioder tex. under 70-80 talet haft stor betydelse för folkhälsan bland olika grupper i vårt samhälle.

  Vid WHO:s generalförsamling i maj 2003 gjordes ett mycket starkt uttalande till förmån för komplementärmedicin. WHO anser bland annat att komplementär medicin har många positiva sidor och spelar en viktig roll vid behandling av kroniska sjukdomar och för att förbättra livskvaliteten hos dem som lider av enklare sjukdomar eller obotliga sjukdomar.

  Att i avvaktan på utredningar inte starta det arbete vi ovan pekat på går inte att seriöst försvara. Särskilt då både "Alternativ medicin utredningen" och "Nationella folkhälsokommittén" klarlagt det stora behovet av preventiva åtgärder enligt ovan. Socialstyrelsen oförmåga att se vikten av det preventiva arbetet och bristande resursutdelning och bättre utnyttjande av Statens Folkhälsoinstitut i folkhälsoarbetet kan inte få förhindra insatser omgående inom det preventiva området enligt våra påpekanden nu och tidigare. Kunde man från Regeringens sida bland annat satsa 13 miljoner i Attitydprojektet, så bör det vara möjligt att i avvaktan på utredningarna besluta om ökning av Hälsoupplysningsbidraget med några miljoner inom FHI, bland annat riktat till de ideella folkrörelserna som jobbar stenhårt med preventivt folkhälsoarbete. Att satsa 50 000 kr/ år på tex. RHFs arbete är helt oacceptabelt då 150 000 kr beslutades av regeringen i slutet av 1970 talet då Gertrud Sigurdson var Socialminister

  Med vänliga hälsningar

  Stockholm 2003-06-03

  Hälsoförbunden

  Riksförbundet Hälsofrämjandet   Svenska Vegetariska Föreningen

  Kurt Svedros
  Ordförande

  Tillbaka upp...


  Copyright © SVF. All rights reserved.